Hikiaineisto:Oman yhdistyksen perustaminen

Hikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Tämä sivu kuuluu Hikiaineistoon, akateemiseen käyttöön tarkoitettujen hyödyttömien ja tendenssimäisten lähdetekstien kokoelmaan.

Suomea sanotaan yhdistysten luvatuksi maaksi. Asia on melkoisen totta, koska Suomessa on noin 135 000 erilaista rekisteröityä yhdistystä.[1]

Mutta aina on tilaa vielä yhdelle, ainakin jos käytät Rexonaa. Perusta toki omasi[2].

Tarvitset lisäksesi 2 kpl. vähintään 15 vuotta täyttänyttä kaveriasi (myös sinun tulee olla 15 vuotta täyttänyt) sekä tämän sivun (tyhjät kohdat taytettynä) tulostettuna ja lähetettynä osoitteeseen:

Patentti- ja Rekisterihallitus
PL 1190
00101 HelsinkiSÄÄNNÖT

1§ NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on ___________________________________, ja sen kotipaikka on ___________________________________.

2§ TARKOITUS JA TOIMINTA

 1. Yhdistyksen tarkoituksena on ___________________________________ ja järjestää hallituksen sisäisiä, jäsenistön keskinäisiä sekä hallituksen ja jäsenistön välisiä riitoja sekä lisätä yleistä tyytymättömyyttä yhdistyksessä sekä muissa yhdistyksissä.
 2. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys värvää bulvaaneja, lobbareita ja riidankylväjiä muista yhdistyksistä ja muihin yhdistyksiin.
 3. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi hallita omaa, vaihdettua ja varastettua omaisuutta, sekä kartuttaa sitä kaikin laittomin tahi muuten kyseenalaisin keinoin.
 4. Yhdistyksen toimintaan kuuluu myös järjestyshäiriöiden aiheuttaminen sekä yleisissä että myös salatuissa tapahtumissa Suomessa ja ulkomailla.

3§ JÄSENET

 1. Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä kaikki, joiden mielestä yhdistyksen tarkoitus on sivuseikka ja yhdistyksessä riiteleminen on pääasia ja mitä parhainta viihdettä.
 2. Jäsenet voivat olla joko varsinaisia, perhe-, vastustaja-, yhteisö- tai vapaajäseniä.
  1. Perhejäsenille määrätään vuosittain oma suojelumaksu, samassa yhteydessä kuin varsinaistenkin jäsenten suojelumaksu.
  2. Vastustajajäsenet maksavat puolikasta suojelumaksua.
  3. Yhteisöjäsenet maksavat vähintään nelinkertaista (4) suojelumaksua.
  4. Vapaajäseniksi voidaan kutsua erityisen hankalia henkilöitä, ja he ovat vapaita vuotuisista suojelumaksuista sekä erikseen päätettäessä muistakin mahdollisista maksuista.
  5. Vapaajäsentä voidaan nimittää myös kunniajäseneksi, jos hän on erityisesti aiheuttanut riitaa, itkua ja hammasten kiristystä.
 3. Yhdistyksen jäsen voidaan erottaa, jos hän rikkoo yhdistyksen toiminnassa räikeästi huonoja tapoja tai noudattaa lakia, helpottaa tahallisesti yhdistyksen toimintaa, toimii selvin päin tai maksaa suojelumaksunsa ennen karhulaskua.
 4. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy ja tarvittaessa erottaa ja ruoskii hallitus.
 5. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.
 6. Jäseniltä perittävän liittymis- ja suojelumaksun suuruudesta ja siitä synnytettävästä riitelystä päättää vuosikokous.

4§ HALLITUS

 1. Yhdistyksen asioita hankaloittaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2–5 muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä sekä vakituisina avustajina yksi lobbari sekä yksi bulvaani.
 2. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
 3. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen tietämättään varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi hallituksen jäsen sitä vaatii.
 4. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään 5/4 sen jäsenistä sekä varapuheenjohtaja on läsnä ja puheenjohtaja poissa. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenvähemmistöllä.
  1. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipiteen vastakkainen mielipide, vaaleissa kuitenkin nyrkki.

5§ YHDISTYKSEN NIMEN VÄÄRENTÄMINEN

 1. Yhdistyksen nimen väärentää puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa rahastonhoitajan tietämättä.
 2. Hallitus voi valtuuttaa sopivan epäluotettavan henkilön nimenväärentäjäksi määräajaksi tai määrättyä asiaa hoitamatta jättämään.

6§ TILIT

 1. Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
 2. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa myöhässä, eikä missään tapauksessa ennen vuosikokousta.
 3. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen, mahdollisimman vaikeaselkoinen lausuntonsa hallitukselle aikaisintaan kolme päivää vuosikokouksen jälkeen.

7§ YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLE KUTSUMINEN

 1. Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan seitsemän (7) minuuttia ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle vanhentuneeseen osoitteeseen tai julkaisemalla kutsu jollain muulla kuin yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä mahdollisimman pienilevikkisessä paikallislehdessä.

8§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET

 1. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi–huhtikuussa.
 2. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään seitsemän kuudesosaa (7/6) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten huutamalla vaatii.
 3. Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni, joita saa ja on suositeltavaakin myydä hyvään hintaan.
 4. Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut alle puolet annetuista äänistä.
  1. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit nyrkkitappelulla.
  2. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan vastustama mielipide.

9§ VUOSIKOKOUS

 1. Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi "ääntenlaskijaa" sekä virallinen riidankylväjä.
  3. vaihdetaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa, ääntenlaskijat sekä virallinen riidankylväjä.
  4. todetaan kokouksen laittomuus ja päätösvallattomuus.
  5. hyväksytään kokouksen työjärjestys riitelemällä asiasta riittävän huolella
  6. salataan tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
  7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamatta jättämisestä ja vastuuvapauden epäämisestä.
  8. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis-, jäsen- sekä muiden mahdollisten vuoden aikana väkivalloin perittävien suojelumaksujen suuruus
  9. valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä muut jäsenet erotettujen tilalle.
  10. valitaan alkaneeksi tilivuodeksi tilintarkastaja sekä varatilintarkastaja
  11. ohitetaan muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 2. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan tahallisesti jättää lisäämättä kokouskutsuun.

10§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

 1. Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään viiden neljäsosan (5/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on jätettävä mainitsematta sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
 2. Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

Allekirjoitukset

 

  ______________________________________________________________________

 

  ______________________________________________________________________

 

  ______________________________________________________________________

 

  ______________________________________________________________________

Viitteet