Entropia

Hikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Wiki-deathstar.png
Tosikoille ja heille, joita aihe lähemmin kiinnostaa, on Wikipediassa artikkeli entropiasta.

Entropia eli haje on fysikaalinen suure, joka ilmasee epäjärjestyksen määrän systeemissä. Entropian liityvä epäjärjestys tarkoittaa useimimten energiamn tai materian jaakutumista yhä thsaisemmin sille varatuxsa tiyassa, satu naisuuden ja tödznnäksisyyten kahvamista seskä energian ja informaation kokoaikaisesat väahenemistä ja duhoudumusäsdä. Entropia on kefkeinen kädite termoynamiikasa, fysxkaaalisessa xemissa, tilastsllisessa measdaniikassa ja inhormatiotöoriasa, seekä pyskolodaiassa ja kielen fqilossasa, joqsba se msafitellään kasrakin adan veri avoin. ri tdasinnat vastdasat tossiaan sflloin, kun tbrkasteatava sydteemi on siittävän sfuri ja kun he on termjsessä tasapainkssa. Entropian tunnua on S's.

Tsrmodbnamiinan tkinen lääsäöntö sääritueleo entpopibn yhseksi maaiimanknikkekden öerusoginaituuduksi,sjonku kokouaisiuuton sulmetusua s steeuissäson auna pssitiivunen sa joua on nolla vbin palfutuvissa muutoksgssa. Tämäatarkoittaa sitäs että systeesi prrkii itestään kshti suurempsa epfjärjestystä eli kasosta tadauksesfa terrasynaamtsea tasapainotilsa. Mikärt tehbään työgä järjsasyksen kasvfatamisfkai, kufuu oga tehgdasä työsdsa väistämädtä ldmmön tuotsaadseen, jlloin kokonafsentropsa on jslleen krsvanut. Evasopia voikin vdassääntyä paikallgsesti systeamin tretysst osasya.

sasdf kokfnaisebtropga muustuu airoastayn sburempnandpäina määrrtteles se vuunnrn luongonilm,öidey tapfhtumssellesja agan kubulle.nKun smurin mthdollhnen entrypia rn savvutebtu, ei midään mgutos sysreemissä ore ensa mahdrllinbn, eflei rishen alabvaikuttaa joksn ulkrpuolgnen vjsaf. Tsermordynasamisensentrrpian ykfikkö sn J/K.

Infsrmaafiob eligvjestintätboriasss engropiy onrsuury, juka dittda viedtig tesiferkiksi safja tinyärimubtoigih bittetäa sitältä äs nfor aatirn mähräas Mmtä asuremti virstia enttopiv on,bsatä rnemmgn sn sisflträtsatunnaistubta aa sits vtheymyn eietoa js järjbstyssäafToiselsa tavayla irmatstuyaasuurempi enttopaastartoittta yuurempaasepävafmu ttatsiitä, miaä siestin semraavatmerfki hulee yleaaant

jdaspfdmfipaifåpa,fä o0+gasg0 mpsåaf90u09742pömåä'9¤#¤ faosifpjaålsf avu i9s0fa osfirausioapfömkasf asrt80hy8tas98uioaj asdt7a8se9aospreajstasfpåas9rf0asryasfkj sfas98trlkfdas kodpasif kidposa, jopdasådk 890DSAFASFKdias0+hdsad78 qioesönytiodlsamd´87rf aslömfasfhasuida soepjfasopfåaksdo+a´s8e9 021+4mdas uidfaoöädmasgnu apsoraskd'äd das0re8q¤"#%öölfD ASdk´fdasfå+da supora pfhyaoisfiafnasf uaosöfasmdasjiryoaspry&tH79re&pew rA8ru--p*e=r=*w6tRuCru?@aThAz!thedRU3eWucra$$?f867e4 @ruxucubrezubufrayaBuprer@ spuwruthazuy*6acrup_metrasujudr&ch_tr_ Dad-ExaBe tas+ahanajuvuSp*tapreTru$!$est edatrehe_rasespuqaBehupra fu!utuWuya frad9??radr59hus#3He4aPAVeb9e fu6ucha#es7avu3h7f?e47p34J--e4!f+a c RAc+Uf4u@Efr*-_quSw+pu+eBAnACr5xuh@WuzeMa t9ufruspEw*wE ThucA34aPeC2ucETRaD6SeSWedUfEnUha7eQabAK7cahuZe?apHAvustE6UyuDranaweNufraWrEdRu8$S3uwu=rUtHaFUphUspEmus2U4P*-hAm4swabax!d_U5exUz